สุเมธาเถรีคาถา

ว่าด้วย
ผู้ไม่มีความยินดีในสังขาร


 

อ่าน สุเมธาเถรีคาถา

อ้างอิง
สุเมธาเถรีคาถา พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่
ลำดับที่
14

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม