Main navigation

อะไรคือการสืบพระศาสนา

Q ถาม :

เรียนถามอาจารย์ค่ะ เพิ่งเถียงกับเพื่อน เขาชอบตระเวนทำบุญ เราชอบนั่งสมาธิ ก็ไม่ค่อยไปกับเขา เขาก็หาว่าเราเอาแต่ประโยชน์ตน ไม่ช่วยทำนุบำรุงพระศาสนา เราก็บอกว่าภาวนานี่แหละบุญเยอะกว่าทาน เราก็มั่นใจว่าภาวนาจึงเป็นการสืบพระศาสนา เลยอยากเรียนถามว่า หนูคิดถูกไหมคะ หรือเพื่อนเขาถูก

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

เกือบถูกทั้งคู่

ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า อะไรคือแก่นพระศาสนา

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

วิมุตติ คือแก่นพระศาสนา

ปัญญา คือกระพี้

สมาธิ คือเปลือก

ศีล คือกิ่งก้าน

ดังนั้น พระศาสนาจริง ๆ คือพระอริยะผู้ถึงวิมุตติแล้ว เมื่อถึง พ.ศ. ๕๐๐๐ พระอริยะท่านสุดท้ายมรณภาพ แล้วไม่มีพระอริยะใหม่ ก็เป็นอันศาสนาสิ้นสุด

และอานุภาพที่ทำให้บรรลุธรรมคือพระธรรม พระพุทธเจ้าจึงทรงบอกว่า ท่านนั้น ๆ อันธรรมนิรมิตแล้ว บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบ้าง สกทาคามีบ้าง อนาคามีบ้าง อรหันต์บ้าง ยิ่งธรรมบริสุทธิ์เท่าไร ก็ยิ่งมีอานุภาพ การที่จำนวนพระอริยะน้อยลง แสดงว่ามีการบิดเบือนธรรมไปตามกิเลสมากขึ้น จนอานุภาพลดลง ๆ 

เมื่อเป็นเช่นนี้ การสืบพระศาสนา ที่แม่นยำถูกพระศาสนา มีผลต่อพระศาสนาจริง คือ

1. ดูแลพระอรหันต์ ให้ท่านสร้างพระอริยะสำเร็จผล ซึ่งในกระบวนการนั้นก็จะมีทั้ง ปัญญา สมาธิ ศีล ครบถ้วน

2. รักษาพระธรรมให้บริสุทธิ์ที่สุด เพื่อให้มีธรรมานุภาพชำระจิตผองชนให้บรรลุธรรม ผู้ที่แตกฉานในธรรมที่สุด ถัดจากพระพุทธเจ้า ก็คือพระอรหันต์ พระนิยตโพธิสัตว์ และพระอริยะ

3. ทำตนให้บรรลุธรรม ถ้ายังไม่บรรลุก็บำเพ็ญพรหมจรรย์มั่นคง

4. ใครมุ่งมั่นบรรลุธรรม ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริง ๆ ก็พิจารณาเป็นราย ๆ ไป

เหล่านี้คือการทำนุบำรุงพระศาสนา มีผลสืบพระศาสนาจริง 

นอกนั้นไม่ใช่ศาสนา

ถาวรวัตถุไม่ใช่พระศาสนา เป็นเพียงสมบัติในสิทธิ์พระศาสนา ให้พระศาสนาใช้สอย และพึงใช้สอยไปเพื่อการสร้างพระอริยะเท่านั้น จึงเป็นไปเพื่อพระศาสนาจริง

นักบวชที่ไม่บรรลุธรรม ไม่ปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุ ยังไม่ใช่พระศาสนา เป็นเพียงผู้มาศึกษาบ้าง หรือมาอาศัยบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็พยายามฝึกรักษาศีลกันอยู่

พิจารณาทำนุบำรุงพระศาสนาให้ถูกพระศาสนา ก็จะได้อานิสงส์ระดับศาสนา

ทำนุบำรุงบุคคล ก็จะได้อานิสงส์ตามระดับศีล ระดับจิต ระดับธรรมของท่านนั้น

ทำนุบำรุงสถานที่ อยู่ที่ว่าสถานที่นั้นใช้เพื่ออะไร 

เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระธรรมเจดีย์ ก็อานิสงส์สูง

เพื่อเป็นที่พำนักของพระอรหันต์เพื่อสร้างพระอริยะ ก็อานิสงส์สูง

เพื่อเป็นที่กอปรธรรมกิจของพระนิยตโพธิสัตว์ เพื่อธำรงธรรมบริสุทธิ์ ก็อานิสงส์สูง

เพื่อผู้บำเพ็ญตบะปฏิบัติตามพุทธวิธี เพื่อบรรลุธรรม ก็อานิสงส์กลางสูง

ไม่รู้เพื่อใคร ทำให้เป็นสมบัติพระศาสนาไว้ก่อน ก็อานิสงส์ปานกลาง

ไม่รู้เพื่อใคร ทำให้เป็นบุญอุทิศให้พ่อแม่เฉย ๆ ก็อานิสงส์กลางต่ำ

เพื่อโชว์ เพื่ออวด ก็อานิสงส์ต่ำ และเริ่มมีมลทิน

เพื่อได้ทรัพย์หรือตำแหน่ง ก็อานิสงส์ต่ำสุด และเป็นมลทินมาก

ดังนั้น ทำความดีให้เป็นความดี เพื่อประโยชน์สุขแท้ ทั้งปัจจุบันและอนาคตนะ

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

ความดี