เถรนามสูตร

ว่าด้วย
ผู้มีปกติอยู่ผู้เดียว
เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคทรงให้โอวาทแก่ภิกษุผู้มีปรกติอยู่ผู้เดียว

พระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุรูปหนึ่งผู้มีปรกติอยู่ผู้เดียวว่า มีปรกติอยู่คนเดียว สรรเสริญการอยู่ผู้เดียวอย่างไร

ภิกษุรูปนั้นตอบว่า ตนเข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาตและเดินกลับคนเดียว นั่งในที่ลับคนเดียว อธิษฐานจงกรมคนเดียว
           
พระผู้มีพระภาคทรงตอบว่าการอยู่ผู้เดียวแบบนี้ มีอยู่ แล้วตรัสว่าการอยู่ผู้เดียวของภิกษุนั้นย่อมบริบูรณ์กว่าอย่างนี้ คือ สิ่งใดที่ล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็ละได้แล้ว สิ่งใดยังไม่มาถึง สิ่งนั้นก็สละคืนได้แล้ว ฉันทราคะในอัตภาพที่เป็นปัจจุบันถูกกำจัดแล้วด้วยดี การอยู่คนเดียวย่อมเป็นอันบริบูรณ์กว่าอย่างนี้

แล้วตรัสคาถาว่า

นรชนผู้ครอบงำขันธ์ อายตนะ ธาตุ และไตรภพทั้งหมดได้ ผู้รู้ทุกข์ทุกอย่าง ผู้มีปัญญาดี ผู้ไม่แปดเปื้อนในธรรมทั้งปวง ผู้ละสิ่งทั้งปวงเสียได้ ผู้หลุดพ้น ในเพราะนิพพานเป็นที่สิ้นตัณหา เป็นผู้มีปรกติอยู่คนเดียว ดังนี้อ่าน เถรนามสูตร

อ้างอิง
เถรนามสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๖ ข้อที่ ๗๑๖-๗๒๑ หน้า ๒๘๔-๒๘๖
ลำดับที่
9

อารมณ์

กังวล กลัว

สถานการณ์

การปฏิบัติธรรม

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม