อัปปมาทสูตร

ว่าด้วย
ความไม่ประมาทเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหมด
เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคทรงอุปมาความไม่ประมาทว่าเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหมดกับสิ่งต่าง ๆ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า

กุศลธรรมทั้งหมด มีความไม่ประมาทเป็นมูล
บัณฑิตกล่าวว่า ความไม่ประมาทเป็นยอดของกุศลธรรมทั้งหมด

ทรงอุปมาความไม่ประมาทกับสิ่งต่าง ๆ เช่น กลิ่นหอม แสงสว่าง พระราชา แม่น้ำ เป็นต้น

 

อ่าน อัปปมาทสูตร

อ้างอิง
อัปปมาทสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๔ ข้อที่ ๑๕ หน้า ๒๑-๒๓
ลำดับที่
2

สถานที่

ไม่ระบุ

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม