ปฐมอายุสูตร

ว่าด้วย
อายุของมนุษย์นี้น้อยนัก
เหตุการณ์
พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนัก ควรทำกุศล ประพฤติพรหมจรรย์

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า

อายุของมนุษย์นี้น้อยนัก จะอยู่ได้ก็แค่เพียงร้อยปีหรือเกินจากนี้เล็กน้อย ไม่มีผู้ใดที่เกิดมาแล้วไม่ตาย ควรทำกุศล ประพฤติพรหมจรรย์

คนดีควรดูหมิ่นอายุ ประพฤติตัวเหมือนคนที่ถูกไฟไหม้ศีรษะ

 

อ่าน ปฐมอายุสูตร

อ้างอิง
ปฐมอายุสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ ๔๔๐-๔๔๒ หน้า ๑๓๔
ลำดับที่
9

อารมณ์

ขี้เกียจ

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม