ทุติยอายุสูตร

ว่าด้วย
อายุของมนุษย์นี้น้อยนัก สูตรที่ ๒
เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอายุของมนุษย์นี้น้อยนัก ควรทำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์

พระพุทธเจ้าตรัสว่า

อายุของมนุษย์นี้น้อยนัก จะอยู่ได้ก็แค่เพียงร้อยปีหรือเกินจากนี้เล็กน้อย ไม่มีผู้ใดที่เกิดมาแล้วไม่ตาย ควรทำกุศล ประพฤติพรหมจรรย์ไว้

วันคืนย่อมผ่านพ้นไป ชีวิตย่อมรุกร้นไป อายุของสัตว์ทั้งหลาย ย่อมสิ้นเปลืองไป

 

อ่าน ทุติยอายุสูตร

อ้างอิง
ทุติยอายุสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ ๔๔๓-๔๔๕ หน้า ๑๓๕
ลำดับที่
10

อารมณ์

ขี้เกียจ

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม