อรกานุสาสนีสูตร

ว่าด้วย
อุปมาแห่งชีวิต
เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคทรงเล่าเรื่องของอรกศาสดาที่แสดงธรรมแก่สาวกว่า ชีวิตนี้น้อยนัก และได้อุปมาชีวิตกับสิ่งต่างๆ

ในสมัยของอรกศาสดา มนุษย์มีอายุยืนประมาณ ๖๐,๐๐๐ ปี มีอาพาธเล็กน้อยเพียง ๖ อย่างเท่านั้น คือ เย็น ร้อน หิว กระหาย ปวดอุจจาระ และปวดปัสสาวะ  อรกศาสดาได้แสดงธรรมแก่สาวกว่า

ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อย นิดหน่อย รวดเร็ว มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก จะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญา ควรกระทำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์ เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี 

และได้อุปมาชีวิตกับสิ่งต่าง ๆ เช่น หยาดน้ำค้าง ฟองน้ำ รอยไม้ที่ขีดในน้ำ เป็นต้น

พระพุทธเจ้าตรัสว่า

ในปัจจุบันนี้ คนที่มีอายุอยู่ได้นาน ก็เพียง ๑๐๐ ปี หรือน้อยกว่านั้นบ้าง เกินกว่าบ้าง  

ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อย นิดหน่อย รวดเร็ว มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก จะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญา ควรกระทำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์ เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี 

เธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจ อย่าประมาท อย่าต้องเป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังเลย 

 

อ่าน อรกานุสาสนีสูตร

อ้างอิง
อรกานุสาสนีสูตร พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๓ ข้อที่ ๗๑ หน้า ๑๐๗-๑๐๙
ลำดับที่
11

สถานที่

ไม่ระบุ

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม