โคมยสูตร

ว่าด้วย
ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแห่งขันธ์ห้า
เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุ ว่าด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแห่งขันธ์ ๕

พระพุทธเจ้าตรัสว่า

รูป เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณอะไร ๆ ที่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปรปรวน ย่อมไม่มีเลย

ถ้าอัตภาพมีสภาพเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไม่มีความแปรปรวน การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์ก็จะไม่ปรากฏ

เพราะอัตภาพไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ไม่มั่นคง มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ดังนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์จึงปรากฏ

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ควรเพื่อจะเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อจะพ้นไปในสังขารทั้งปวง
 

อ่าน โคมยสูตร

อ้างอิง
โคมยสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๗ ข้อที่ ๒๔๘-๒๕๑ หน้า ๑๓๖-๑๓๘
ลำดับที่
12

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม