ชราสูตร

ว่าด้วย
ความชรา
เหตุการณ์
พระอานนท์ปรารภกับพระพุทธเจ้าถึงสรีระที่เสื่อมถอยลงของพระองค์ พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงธรรม ว่าด้วยเรื่องความชรา

พระพุทธเจ้าตรัสว่า

ชราธรรมย่อมมีในความเป็นหนุ่มสาว พยาธิธรรมย่อมมีในความไม่มีโรค มรณธรรมย่อมมีในชีวิต การเปลี่ยนแปลงของผิวพรรณ สรีระ และความแปรปรวนแห่งอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ย่อมปรากฏอยู่

ถึงบุคคลจะติความแก่ แต่รูปที่น่าพอใจก็ต้องถูกความแก่ย่ำยีอยู่นั่นเอง แม้ผู้ใดจะมีชีวิตอยู่ได้ถึงร้อยปี แต่ผู้นั้นก็ไม่พ้นความตายไปได้

 

อ่าน ชราสูตร

อ้างอิง
ชราสูตค พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๙ ชราสูตร ข้อที่ ๙๖๒-๙๖๕ หน้า ๒๓๗
ลำดับที่
15

Keywords

ชรา

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม