อัยยิกาสูตร

ว่าด้วย
ชีวิตมีความตายเป็นที่สุด
เหตุการณ์
พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงกล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่า พระองค์ยินดีจะให้สิ่งของอันมีค่าต่างๆหากสามารถทำให้พระอัยยิกาซึ่งเสด็จทิวงคตแล้ว กลับคืนมา พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงธรรมแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องตาย มีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้  เพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด 

สัตว์ทั้งหลายจักไปตามกรรม เข้าถึงผลแห่งบุญและบาป คือ

ผู้มีกรรมเป็นบาป จักไปสู่นรก
-ผู้มีกรรมเป็นบุญ จักไปสู่สุคติ

เพราะฉะนั้น พึงทำกรรมงามอันจะนำไปสู่สัมปรายภพ สั่งสมไว้ บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลก 

 

อ่าน อัยยิกาสูตร

อ้างอิง
อัยยิกาสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ ๓๙๙-๔๐๑ หน้า ๑๑๙-๑๒๐
ลำดับที่
18

สถานที่

ไม่ระบุ

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม