วิสาขาสูตร

ว่าด้วย
รักมีเท่าไร ทุกข์ก็มีเท่านั้น
เหตุการณ์
นางวิสาขามาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคด้วยอาการเศร้าโศกเนื่องจากหลานของนางได้ตายไป พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่นางวิสาขาว่า รักมีเท่าไรทุกข์ก็มีเท่านั้น

พระพุทธเจ้าตรัสกับนางวิสาขาว่า

ผู้ใดมีสิ่งที่รักมาก ผู้นั้นก็มีทุกข์มาก ผู้ใดไม่มีสิ่งที่รัก ผู้นั้นก็ไม่มีทุกข์

ความโศก ความร่ำไร ความทุกข์มีอยู่ในโลก เพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รัก เมื่อไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รัก ย่อมไม่มีความโศก ความร่ำไร และความทุกข์เหล่านี้ เป็นผู้มีความสุข 

ดังนั้น ผู้ปรารถนาความไม่โศก ไม่ควรทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รัก

 

อ่าน วิสาขาสูตร

อ้างอิง
วิสาขาสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๔ ข้อที่ ๑๗๖ หน้า ๑๕๔-๑๕๖
ลำดับที่
19

สถานที่

บุปผาราม

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม