พระปัจฉิมวาจา

เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคทรงกล่าวพระปัจฉิมวาจาแก่ภิกษุทั้งหลาย

พระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต

สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด


อ่าน มหาปรินิพพานสูตร

 

อ้างอิง
มหาปรินิพพานสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๐ ข้อที่ ๑๔๓ หน้า ๑๒๔
ลำดับที่
30

สถานที่

ไม่ระบุ

อารมณ์

ขี้เกียจ

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม