นาควิมาน

ว่าด้วย
ผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในนาควิมาน
เหตุการณ์
พระวังคีสะถามนางเทพธิดาผู้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ว่าได้ทำบุญอะไรไว้ จึงถึงความเป็นเทพธิดาผู้มีฤทธิ์ มีอานุภาพรุ่งเรือง และมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ

เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ นางเทพธิดาได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ถวายผ้าคู่หนึ่ง ถวายบังคมพระยุคลบาท ได้กระทำอัญชลีด้วยจิตอันเลื่อมใส พระองค์ได้ทรงแสดงทุกขสัจและสมุทัยสัจ ว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และทรงแสดงทุกขนิโรธสัจและมัคคสัจว่า อันปัจจัยอะไรๆ ปรุงแต่งไม่ได้ให้สดับ จึงได้รู้แจ้งชัดในอริยสัจ ๔ เมื่อเสียชีวิต จึงได้บังเกิดในชั้นไตรทศ

อ้างอิง
นาควิมาน พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๖ ข้อที่ ๔๑ หน้า ๕๙
ลำดับที่
43

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม