ทาสีวิมาน

ว่าด้วย
บุญที่ทำให้ไปเกิดในทาสีวิมาน
เหตุการณ์
ท่านพระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งว่า มีวรรณะ โภคสมบัติ อานุภาพรุ่งเรือง รัศมีสว่างไสวไปทั่วทิศ เพราะบุญกรรมอะไร

นางเทพธิดาตอบว่าครั้งเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ เป็นทาสีหญิงรับใช้ เป็นอุบาสิกาของพระสมณโคดม รักษาศีล ทำมนสิการในกรรมฐานอยู่ ๑๖ ปี กรรมฐาน คือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการได้สำเร็จแก่ตน ด้วยอานุภาพแห่งการมนสิการนั้น การออกไปจากกิเลสได้เกิดแก่ตน เพราะมีมนสิการมั่นอยู่ในจิตว่า แม้ถึงร่างกายนี้จะแตกทำลายไปก็ตามที การที่จะหยุดความเพียรในการเจริญกรรมฐานนี้ เป็นอันไม่มีเป็นอันขาด อุปนิสัยสืบเนื่องมาจากการรักษาสิกขาบท ๕  ประการ เป็นเหตุให้บรรลุซึ่งผลอันนี้ 

ฐานะที่ตนได้รับในตอนนี้ ย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้ ฐานะที่หาความโศกมิได้ น่าเพลิดเพลิน น่ารื่นรมย์ เป็นอุทยานใหญ่ของเทวดาชาวไตรทศ ย่อมเกิดมีสำหรับผู้มีบุญเท่านั้น

ผู้ไม่ได้ทำบุญไว้ ย่อมไม่มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ส่วนผู้มีบุญอันได้บำเพ็ญแล้ว ย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า บุคคลผู้ปรารถนาอยู่ร่วมกับเทวดาชาวไตรเทศเหล่านั้นควรจะบำเพ็ญกุศลไว้ให้มาก เพราะว่าผู้มีบุญอันสร้างไว้แล้ว ย่อมเพรียบพร้อมด้วยโภคสมบัติ ร่าเริงบันเทิงอยู่ในสวรรค์


อ่าน ทาสีวิมาน

 

อ้างอิง
ทาสีวิมาน พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๖ ข้อที่ ๑๘ หน้า ๒๑-๒๒
ลำดับที่
45

สถานที่

ไม่ระบุ

Keywords

กรรม

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม