ตาลปุฏเถรคาถา

ว่าด้วย
ผู้ตามรักษาจิต
เหตุการณ์
คาถาสุภาฏิตของตาลปุฏเถระ ว่าด้วย การอยู่ป่าผู้เดียวและความว่ายากของจิต
อ้างอิง
ตาลปุฏเถรคาถา พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๖ ข้อที่ ๓๙๙ หน้า ๓๕๘-๓๖๔
ลำดับที่
19

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม