จูฬกัมมวิภังคสูตร

ว่าด้วย
การจำแนกกรรม สูตรเล็ก
เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคทรงตอบคำถามสุภมาณพโตเทยยบุตรถึงกรรมที่ทำให้บุคคลมีความเลว ความประณีตต่างกัน

 

 

สุภมาณพโตเทยยบุตรทูลถามว่า อะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ทั้งหลายมีอายุสั้น มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคน้อย มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศักดิ์น้อย มีศักดิ์มาก มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลต่ำ เกิดในสกุลสูง ไร้ปัญญา มีปัญญา

พระผู้มีภาคตรัสว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรม
เป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้

 


อ่าน จูฬกัมมวิภังคสูตร
 

อ้างอิง
จูฬกัมมวิภังคสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๔ ข้อที่ ๕๓๙-๕๙๗ หน้า ๒๘๗-๒๙๒
ลำดับที่
3

Keywords

กรรม

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม