Main navigation
วิชชา ๘
Share:

เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส อ่อน ควรแก่การงาน ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ย่อมสำเร็จในวิชชา ๘ อันเป็น (๑) อริยปัญญาขันธ์ เป็น (๒) สามัญญผล ที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบัน

วิชชา ๘ ได้แก่

๑.  วิปัสสนาญาณ

๒.  มโนมยิทธิญาณ

๓.  อิทธิวิธญาณ

๔.  ทิพยโสตญาณ

๕.  เจโตปริยญาณ

๖.  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ

๗.  จุตูปปาตญาณ

๘.  อาสวักขยญาณ

 

อ้างอิง
(๑)​ สุภสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๙ ข้อที่ ๓๒๙-๓๓๖ หน้า ๒๙๘-๓๐๔
(๒) สามัญญผลสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๙ ข้อที่ ๑๓๑-๑๓๘ หน้า ๗๒-๗๘

 

 

คำต่อไป