Main navigation
วิภวทิฐิ
Share:

(๑) วิภวทิฐิ เป็นไฉน

ความเห็นว่าตนและโลกจักไม่เกิด ดังนี้

ทิฏฐิ ความเห็นไปข้างทิฏฐิ ฯลฯ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเช่นว่านี้ เรียกว่า วิภวทิฏฐิ

อ้างอิง : 
(๑) ธรรมสังคณีปกรณ์ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๓๔ ข้อที่ ๘๔๖ หน้า ๒๙๑-๒๙๒

 

คำต่อไป