Main navigation
วิจาร
Share:

(๑) วิจาร เป็น ๑ ในองค์ ๕ ของ ปฐมฌาณ

วิจาร  มีในสมัยนั้น เป็นไฉน?
ความตรอง ความพิจารณา ความตามพิจารณา ความเข้าไปพิจารณา ความที่จิตสืบต่ออารมณ์  ความที่จิตเพ่งดูอารมณ์  ในสมัยนั้น อันใด  นี้ชื่อว่าวิจาร มีในสมัยนั้น.

(๒) วิตกและวิจารย่อมดับในที่ใด และใครดับวิตก วิจารได้แล้ว

วิตกและวิจารย่อมดับในทุติยฌาณนี้ และภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกวิจาร เพราะวิตก วิจารสงบไป มีปีติและสุขเกิดแก่สมาธิอยู่ ท่านเหล่านั้นดับวิตกวิจารได้แล้วอ้างอิง:
(๑) ธรรมสังคณี พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๔ ข้อที่ ๒๓ หน้า ๒๙
(๒)  วิหารสูตรที่ ๒ พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๒๓ ข้อที่ ๒๓๗ หน้าที่ ๓๓๓

คำต่อไป