Main navigation

ความชั่วไม่ทำเลยดีกว่า

เหตุการณ์
หญิงขี้หึงมัดมือมัดเท้าและตัดหูตัดจมูกหญิงรับใช้ที่ได้ร่วมอภิรมย์กับสามีของตนแล้วจับขังไว้ในห้อง เพื่อต้องการปกปิดกรรมที่ตนทำ จึงได้ชวนสามีไปฟังธรรม เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่อง ทรงแสดงธรรมกถาเรื่องกรรมและผลของกรรม เมื่อทรงแสดงธรรมจบ สามีและหญิงขี้หึงตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

ขึ้นชื่อว่าทุจริต แม้เพียงเล็กน้อยบุคคลไม่ควรทำ ด้วยสำคัญว่าชนพวกอื่นย่อมไม่รู้กรรมนี้ของเรา ส่วนสุจริตนั่นแหละ เมื่อคนอื่นแม้ไม่รู้ ก็ควรทำ เพราะว่าขึ้นชื่อว่าทุจริต แม้บุคคลปกปิดทำ ย่อมทำการเผาผลาญในภายหลัง, ส่วนสุจริตย่อมยังความปราโมทย์อย่างเดียวให้เกิดขึ้น
 
แล้วทรงตรัสพระคาถาว่า

กรรมชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า เพราะกรรมชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลัง ส่วนบุคคลทำกรรมใดแล้ว ไม่ตามเดือดร้อน กรรมนั้น เป็นกรรมดีอันบุคคลทำแล้วดีกว่า
 


คาถาธรรมบท นิรยวรรค 
อรรถกถาเรื่อง หญิงขี้หึง
 

อ้างอิง
คาถาธรรมบท นิรยวรรค พระไตรปิฎก ฉบับหลวง ๒๕/๓๒/๓๙ และอรรถกถาเรื่อง หญิงขึ้หึง
ลำดับที่
18

สถานที่

วิหารเชตวัน

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ