มหาบุรุษ - มหาสตรี

39322 รายการ

พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “บุคคลที่สิ้นอาสวะแล้วแล คือมหาบุรุษในโลก” เพราะการสิ้นอาสวะเป็นความสำเร็จอันสูงสุดที่มนุษย์พึงเข้าถึงได้ เมื่อสำเร็จแล้วย่อมเป็นประโยชน์สุขอันยิ่งแก่ตน และเป็นที่พึ่งให้แก่จิตใจทั้งหลายได้ เป็นบุคคลล้ำค่าที่หาได้ยากในโลก
ในสมัยพุทธกาล มีกุลบุตร กุลธิดา ที่ตั้งใจบำเพ็ญธรรมจริงจังจนได้เข้าถึงความเป็น มหาบุรุษ มหาสตรี หลายท่าน แต่ละท่านล้วนมีคุณล้ำค่าควรแก่การศึกษาและระลึกถึง

โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม จึงได้รวบรวมร้อยเรียงเชื่อมโยงการบำเพ็ญเพียรของแต่ละท่านตั้งแต่การตั้งจิต บุพกรรม การปฏิบัติจิต การบรรลุธรรม ปฏิปทา วาสนา และธรรมเทศนา เพื่อเป็นแบบอย่างอันดี และเป็นมรดกธรรมล้ำค่าของพระศาสนาแก่มวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ข้อที่ ชุดที่ สารบัญเรื่อง ว่าด้วย องค์ธรรมหลัก
image
1. บทนำ มหาบุรุษ-มหาสตรี ประวัติพระสาวก
26_0388
image
2. พระรัฐปาลเถระ ผู้เลิศด้านบวชด้วยศรัทธา ประวัติพระสาวก
26_0384
image
3. พระอุทายีเถระ ผู้เจริญพุทธานุสติ ประวัติพระสาวก
26_0378
image
4. พระสีลวเถระ ผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ประวัติพระสาวก, ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร
26_0367
image
5. พระสิริมิตตเถระ ผู้แสดงคุณแห่งความไม่โกรธ ประวัติพระสาวก
26_0379
image
6. พระสุนีตเถระ ผู้เคยเป็นคนเทดอกไม้ ประวัติพระสาวก
26_0364
image
7. พระโสปากเถระ ผู้อุปสมบทด้วยการพยากรณ์ปัญหา ประวัติพระสาวก
26_0355
image
8. พระเชนตปุโรหิตปุตตเถระ ผู้ละมานะเพราะพบเห็นพระพุทธองค์ ประวัติพระสาวก
26_0374, 32_0042
image
9. พระกัปปเถระ ผู้บรรลุธรรมเพราะอสุภกถา ประวัติพระสาวก
26_0376
image
10. พระโคตมเถระ ผู้ไม่ติดในเพศและกาม ประวัติพระสาวก, การเลือกเฟ้นธรรม
26_0385
image
11. พระอธิมุตตเถระ ผู้ไม่ห่วงใยในชีวิต ประวัติพระสาวก
26_0369
image
12. พระภูตเถระ ผู้ยินดียิ่งในความสงัด ประวัติพระสาวก
26_0150
image
13. พระวนวัจฉเถระ ผู้มีความยินดีในป่า ประวัติพระสาวก
26_0151
image
14. วนวัจฉสามเณร ผู้ยินดีในการอยู่ป่า ประวัติพระสาวก
26_0371
image
15. พระเอกวิหาริยเถระ ผู้ยินดีการอยู่ป่าแต่ผู้เดียว ประวัติพระสาวก
26_0380, 32_0044
image
16. พระโสณโกฬิวิสเถระ ผู้เลิศด้านปรารภความเพียร ประวัติพระสาวก
26_0365
image
17. พระสรภังคเถระ ผู้เห็นโรค คือ อุปาทานขันธ์ ๕ ประวัติพระสาวก
26_0351
image
18. พระมาลุงกยปุตตเถระ ผู้มีในที่ใกล้นิพพาน ประวัติพระสาวก
26_0386
image
19. พระปาราสริยเถระ ผู้กำจัดอินทรีย์ ด้วยอินทรีย์ ประวัติพระสาวก
26_0382
image
20. พระโคทัตตเถระ ผู้ไม่ติดอยู่ในโลก ประวัติพระสาวก
26_0372
image
21. พระมหากัปปินเถระ ผู้ประเสริฐสุดในการกล่าวสอนภิกษุ ประวัติพระสาวก
26_0391
image
22. พระภัททิยกาลิโคธาปุตตเถระ ผู้เลิศแห่งภิกษุทั้งหลายผู้มีตระกูลสูง ประวัติพระสาวก
26_0394
image
23. พระปาราสริยเถระ ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ประวัติพระสาวก
26_0395
image
24. พระปุสสเถระ ผู้เห็นมหาภัยในอนาคต ประวัติพระสาวก