Main navigation

อานนทธรรม

52324 รายการ

พระอานนท์ทรงเป็นพระอนุชาสหชาติกับพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระมหาสาวกผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในพระศาสนาทั้งเป็นพระพุทธอุปัฏฐาก ทั้งรักษาพระธรรม ทั้งดูแลการจัดการสารพัดกิจให้ลุล่วงด้วยดี จนพระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งให้เป็นภิกษุผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายห้าด้านคือ

1) เป็นเลิศด้านมีสติรอบคอบ  
2) เป็นเลิศด้านมีคติจำได้มาก       
3) เป็นเลิศด้านมีความเพียรมาก
4) เป็นเลิศด้านรอบรู้มาก
5) เป็นเลิศด้านอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า

ด้วยความเป็นเลิศเหล่านั้น ทำให้พระอานนท์เป็นพระมหาเถระที่ทรงแสดงธรรมได้เหมือนพระพุทธเจ้ามากที่สุด ซึ่งพระพุทธองค์ทรงโปรดให้แสดงธรรมแทนเนืองๆ  ในครั้งสังคายนาพระธรรมเมื่อพุทธศักราชที่หนึ่ง พระอานนท์ทรงเป็นผู้สาธยายธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วแก่สภาพระอรหันต์ รวบรวมเป็นพระสุตตันตปิฎกส่วนใหญ่และพระวินัยปิฏกบางส่วน ทำให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาพระธรรมอย่างเที่ยงตรงสืบมาจนถึงทุกวันนี้  คุณูปการของพระอานนท์ใหญ่หลวงนักต่อพระพุทธศาสนาและพุทธชนทั้งหลาย

มูลนิธิอุทยานธรรมจึงได้รวบรวมพระธรรมของพระอานนท์ที่ทรงแสดงแก่บุคคลต่างๆ ในโอกาสต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่พุทธชนทั้งหลายในการเข้าถึงธรรมอันเที่ยงตรง ดื่มด่ำกับธรรมรสอันงดงาม

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ข้อที่ ชุดที่ สารบัญเรื่อง ว่าด้วย องค์ธรรมหลัก
13_0549
image
24. พาหิติยสูตร สมาจาร ๓ กุศล-อกุศล
17_0231
image
1. ฉันนสูตร อุบายเข้าถึงไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕, อัตตา
image
1. บทนำ
image
2. ประวัติพระอานนทเถระ ประวัติพระสาวก
17_0193
image
3. อานันทสูตร ปัจจัยแห่งตัณหา มานะ ทิฏฐิ ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕, อัตตา
14_0357
image
4. อัจฉริยัพภูตธัมมสูตร อัจฉริยัพภูตธรรมของพระพุทธองค์ ศรัทธา, พุทธคุณ
14_0105
image
5. โคปกโมคคัลลานสูตร ที่พึ่งอาศัยของภิกษุและที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์, ศรัทธา
24_0096
image
6. โกกนุทสูตร ปัญหาที่ไม่ทรงพยากรณ์ ทิฏฐิ
13_0293
image
7. สันทกสูตร: อพรหมจริยวาส อพรหมจริยวาส ทิฏฐิ
13_0309
image
8. สันทกสูตร: ฌาณ ๔ ฌาณ ๔ ทิฏฐิ, สมาธิ
13_0310
image
9. สันทกสูตร: วิชชา ๓ วิชชา ๓ การบรรลุธรรม
20_0512
image
10. อาชีวกสูตร ความดี ๓ อย่าง การเลือกเฟ้นธรรม, กุศล-อกุศล
09_0314
image
11. สุภสูตร: อริยศีลขันธ์ อริยศีลขันธ์ ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร
09_0321
image
12. สุภสูตร: อริยสมาธิขันธ์ อริยสมาธิขันธ์ สมาธิ
09_0329
image
13. สุภสูตร: อริยปัญญาขันธ์ อริยปัญญาขันธ์ วิชชา ๘
20_0513
image
14. สักกสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา การปฏิบัติโดยลำดับ
20_0514
image
15. นิคัณฐสูตร ความหมดจดที่ทำให้กิเลสเสื่อมไป กรรม, การขัดเกลาและละกิเลส
20_0511
image
16. ฉันนสูตร เหตุต้องละราคะ โทสะ โมหะ กุศล-อกุศล
14_0535
image
17. อานันทภัทเทกรัตตสูตร บุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ เร่งความเพียร
18_0169
image
18. โลกกามคุณสูตรที่ 1 โลกในวินัยของพระอริยะ อายตนะ ๖
18_0173
image
19. โลกกามคุณสูตรที่ 2 ความดับแห่งอายตนะ ๖ อายตนะ ๖
13_0018
image
20. อัฏฐกนาครสูตร ธรรมเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะ การบรรลุธรรม
17_0231
image
21. ฉันนสูตร อุบายเข้าถึงไตรลักษณ์ อัตตา, ปัจจยาการ
21_0021
image
22. สาปุคิยาสูตร ปาริสุทธิ ๔ ความเพียร
13_0024
image
23. เสขปฏิปทาสูตร ผู้มีเสขปฏิปทา ปฏิปทา, การปฏิบัติโดยลำดับ
13_0534
image
25. ยุคนัทธกถา การบรรลุธรรม
image
26. บทส่งท้าย