Main navigation

ชุดธรรมปัญญา ๓

50224 รายการ

พระไตรปิฏกชุดธรรมปัญญา คือพระธรรมที่พระสารีบุตรได้ประมวล สรุปและสาธยายพระธรรมของพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อแสดงแก่พระภิกษุ และอุบาสก อุบาสิกาในโอกาสต่างๆ เป็นประมวลธรรมสำคัญที่ครบถ้วน สรุปสารสำคัญชัดทั้งสาธยายไพเราะด้วยปัญญาอันแจ่มแจ้งถ่องถ้วน วิจิตรลึกซึ้งมีค่าควรแก่การศึกษา และน้อมนำมาปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นแบบอย่างการสาธยายธรรมอันงดงามแก่พุทธชนรุ่นหลัง

โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฏกจึงได้จัดทำขึ้นเพื่อความเจริญธรรมแห่งพุทธชน เพื่อสรรเสริญคุณของพระสารีบุตรและเพื่อธำรงพระธรรมเที่ยงตรงแห่งพระศาสนา

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ข้อที่ ชุดที่ สารบัญเรื่อง ว่าด้วย องค์ธรรมหลัก
image
1. บทนำ
04_0064
image
2. ประวัติพระสารีบุตรเถระ ประวัติพระสารีบุตรเถระ ประวัติพระสาวก
13_0269
image
3. ทีฆนขสูตร ปริพาชกชื่อ ทีฆนขะ ปล่อยวาง, ทิฏฐิ
11_0073
image
4. สัมปสาทนียสูตร พระสารีบุตรทูลสรรเสริญพระพุทธเจ้า พุทธคุณ
14_0697
image
5. สัจจวิภังคสูตร การจำแนกอริยสัจ อริยสัจ ๔
12_0340
image
6. มหาหัตถิปโทปมสูตร อุปมาอริยสัจกับรอยเท้าช้าง อริยสัจ ๔, การพิจารณาธรรม
12_0110
image
7. สัมมาทิฏฐิสูตร ความเห็นชอบ อริยสัจ ๔, ปัจจยาการ
12_0020
image
8. ธรรมทายาทสูตร ทายาทแห่งธรรม ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
12_0053
image
9. อนังคณสูตร ผู้ที่ไม่มีกิเลส กุศล-อกุศล, การขัดเกลาและละกิเลส
12_0493
image
10. มหาเวทัลลสูตร การสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปีติ การพิจารณาธรรม
16_0263
image
11. นฬกลาปิยสูตร ปัจจัยที่ให้มีชราและมรณะ ปัจจยาการ
20_0570
image
12. อนุรุทธสูตรที่ 2 จิตที่ยังไม่พ้นอาสวะ การบรรลุธรรม
17_0518
image
13. สูจิมุขีสูตร ความแตกต่างการเลี้ยงชีวิตของสมณพราหมณ์ ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
18_0497
image
14. ชัมพุขาทกสังยุตต์ ปริพพาชกชื่อชัมพุขาทกะ ผู้โต้ตอบกับพระสารีบุตร มรรค ๘
14_0720
image
15. อนาถปิณฑิโกวาทสูตร การไม่ยึดถือสิบอย่าง ผัสสายตนะ, ปล่อยวาง
14_0741
image
16. ฉันโนวาทสูตร โอวาทพระฉันนะ ผัสสายตนะ
13_0672
image
17. ธนัญชานิสูตร ผู้ไม่ประมาท และการน้อมใจสู่พรหมโลก กุศล-อกุศล, กรรม
19_0983
image
18. ปุพพโกฏฐกสูตร พระสารีบุตรตอบธรรมปุจฉาพระพุทธเจ้า ศรัทธา
23_0215
image
19. วุฏฐิสูตร จิตของพระสารีบุตร จิต
image
20. บทส่งท้าย บทส่งท้าย
21_0172
image
2. วิภัตติสูตร การจำแนกปฏิสัมภิทา ปฏิสัมภิทา
23_0217
image
3. โกฏฐิตสูตร ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสิ่งใด กรรม, ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
21_0175
image
4. อุปวาณสูตร ที่สุดแห่งทุกข์ การบรรลุธรรม
19_1052
image
5. สูกรขาตาสูตร ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ ศรัทธา
16_0098
image
6. ภูตมิทสูตร ประพฤติของเสขบุคคลและอเสขบุคคล การบรรลุธรรม
18_0771
image
7. สาริปุตตโกฏฐิตสูตรที่ ๑ ปัญหาที่ไม่ทรงพยากรณ์ ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
23_0175
image
8. ลัจฉาสูตรที่ ๑ ธรรมเพื่อเกื้อกูลแก่ตนและผู้อื่น ปกิณกธรรม
23_0210
image
9. เสวนาสูตร สิ่งที่ควรเสพและไม่ควรเสพ กุศล-อกุศล
22_0285
image
10. ภัททกสูตร การอยู่อย่างมีความตายที่เจริญ ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
21_0158
image
11. ปริหานิสูตร ธรรมที่เป็นเหตุเสื่อม กุศล-อกุศล
22_0162
image
12. อาฆาตวินยสูตรที่ ๒ ธรรมระงับความอาฆาต ๕ ประการ การขัดเกลาและละกิเลส
13_0203
image
13. โคลิสสานิสูตร อรัญญิกธุดงค์ ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
19_1427
image
14. สาริปุตตสูตรที่ ๒ องค์ธรรมเครื่องบรรลุโสดา ธรรมนิยาม
20_0281
image
15. สมจิตตวรรค สูตรที่ ๕ บุคคลผู้มีสังโยชน์ ๒ จำพวก สังโยชน์, ภพ
16_0688
image
16. อุปติสสสูตร โสก ปริเทว ทุกข โทมนัส และอุปายาส ปกิณกธรรม
16_0104
image
17. กฬารขัตติยสูตร พยากรณ์อรหัตผล การบรรลุธรรม
17_0006
image
18. เทวทหสูตร การกำจัดฉันทราคะในขันธ์ ๕ กุศล-อกุศล, ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
24_0052
image
19. สาริปุตตสูตร ผู้ฉลาดในวาระจิตของตน การขัดเกลาและละกิเลส
21_0173
image
20. มหาโกฏฐิตสูตร ผัสสายตนะ ๖ ดับสนิท ผัสสายตนะ
17_0310
image
21. สีลสูตร ธรรมที่ควรใส่ใจโดยแยบคาย ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
17_0198
image
22. ยมกสูตร พระขีณาสพตายแล้วสูญหรือไม่ ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
18_0295
image
23. โกฏฐิกสูตร เครื่องเกาะเกี่ยว อายตนะ ๖
24_0214
image
24. สัญญาสูตร สัญญา สมาธิ, นิพพาน
24_0007
image
25. สาริปุตตสูตร การดับภพเป็นนิพพาน สมาธิ
23_0238
image
26. นิพพานสูตร นิพพานเป็นสุข นิพพาน
15_0303
image
2. สุสิมสูตร สรรเสริญคุณพระสารีบุตรเถระ ศรัทธา
15_0741
image
3. สารีปุตตสูตร สรรเสริญคุณพระสารีบุตรเถระ ศรัทธา
22_0164
image
4. สาชีวสูตร คุณสมบัติของผู้ควรอยู่ร่วมกัน ปกิณกธรรม
22_0286
image
5. อนุตัปปิยสูตร การอยู่ที่ทำให้เดือดร้อนและไม่เดือดร้อน ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
23_0174
image
6. อิจฉาสูตร ความอยากได้ลาภ ปกิณกธรรม
22_0167
image
7. โจทนาสูตร คุณสมบัติของภิกษุผู้เป็นโจทก์ ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
23_0067
image
8. สักกัจจสูตร ความเคารพ ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
14_0198
image
9. เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร ธรรมที่ควรเสพและไม่ควรเสพ กุศล-อกุศล
19_0726
image
10. นาฬันทสูตร ธรรมปริยายเพื่อละความสงสัยในพระพุทธเจ้า ศรัทธา
22_0165
image
11. ปัญหาปุจฉาสูตร การถามปัญหา ปกิณกธรรม
17_0324
image
12. อัสสาทสูตร ความหมายของอวิชชาและวิชชา ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
16_0079
image
13. ภูมิชสูตร วาทะ ๔ เวทนา
24_0065
image
14. สุขสูตรที่ ๑ เหตุให้เกิดสุขและทุกข์ เวทนา
24_0066
image
15. สุขสูตรที่ ๒ เหตุให้เกิดสุขและทุกข์ ปกิณกธรรม
24_0055
image
16. ปริหานสูตร บุคคลผู้มีธรรมที่เสื่อมไป กุศล-อกุศล, การขัดเกลาและละกิเลส
24_0228
image
17. สมาธิสูตรที่ ๔ การได้สมาธิของภิกษุ สมาธิ
22_0312
image
18. ทารุกขันธสูตร อำนาจของผู้มีฤทธิ์ ฤทธิ์, ธาตุ
19_0403
image
19. อุปวาณสูตร โพชฌงค์ ๗ ที่ปรารภดีแล้วย่อมอยู่ผาสุก โพชฌงค์
23_0218
image
20. สมิทธิสูตร วิตก มูลเหตุ, วิตก
17_0001
image
21. นกุลปิตาสูตร กายเปรียบด้วยฟองไข่ สักกายะ, ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
19_1548
image
22. ทุสีลยสูตรที่ ๑ การจำแนกโสตาปัตติยังคะ ๔ ด้วยอาการ ๑๐ ศรัทธา
23_0118
image
23. พลสูตรที่ ๒ กำลังของภิกษุผู้ขีณาสพ การบรรลุธรรม
21_0179
image
24. นิพพานสูตร เหตุปัจจัยให้ปรินิพพานในปัจจุบัน สัญญา, การบรรลุธรรม
23_0230
image
25. สิลายูปสูตรที่ ๒ ผู้จบพรหมจรรย์ การบรรลุธรรม