Main navigation

ฤทธิธรรม ชุดที่ ๑

50708 รายการ

ฤทธิธรรม คือ ธรรมเพื่อความสำเร็จอันยิ่ง ซึ่งพระโมคคัลลานะเป็นเลิศในการสร้างความสำเร็จอันยิ่งโดยบริบูรณ์ นอกจากพระพุทธองค์แล้ว ไม่มีใครในโลกยิ่งกว่า พระศาสดาจึงทรงสถาปนาให้ท่านเป็นพระอัครสาวกผู้เป็นเลิศในทางมีฤทธิ์มาก

นอกจากท่านจะมีฤทธานุภาพมากสามารถสร้างความสำเร็จทั้งปวงได้โดยง่าย โดยเร็ว และโดยอัศจรรย์แล้ว ท่านยังได้กรุณาแนะนำสั่งสอนภิกษุให้บรรลุธรรม และมีฤทธิ์มีอานุภาพมากได้โดยง่ายโดยเร็วอีกด้วย และยังได้แก้ปัญหาให้แก่พระศาสนานานัปประการ ฤทธานุภาพเป็นเสาหลักของพระศาสนาควบคู่กับปัญญา จึงควรที่พุทธชนทั้งหลายจะใส่ใจศึกษา ฝึกฝนให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อสงเคราะห์โลก และเพื่อธำรงพระศาสนาให้บริบูรณ์

มูลนิธิอุทยานธรรมจึงได้จัดทำซีดีพระไตรปิฎกชุดฤทธิธรรมขึ้น เพื่อความบริบูรณ์ของพระศาสนา เพื่อบูชาคุณูปการอันใหญ่หลวงของพระโมคคัลลานะ และเพื่อความเจริญธรรมฤทธิ์ของพุทธชนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ข้อที่ ชุดที่ สารบัญเรื่อง ว่าด้วย องค์ธรรมหลัก
image
1. บทนำ
32_0004
image
2. บุพจริยาของพระโมคคัลานะ บุพกรรม
04_0064
image
3. สารีบุตร โมคคัลลานะปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรม ประวัติพระสาวก
04_0070
image
4. สารีบุตร โมคคัลลานะปริพาชกอุปสมบท ประวัติพระสาวก
23_0058
image
5. พระมหาโมคคัลลานะบรรลุพระอรหัต ปล่อยวาง, ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
19_1154
image
6. เหตุให้มีฤทธิ์มาก การเจริญอิทธิบาท ๔, ฤทธิ์
12_0433
image
7. เขย่าเวชยันตปราสาทของท้าวสักกะ ปล่อยวาง
15_0573
image
8. พระอรหันต์ ๔ ทิศกำราบพรหม ฤทธิ์, ศรัทธา
12_0557
image
9. ปราบพญาสวัตตีมาร ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
image
10. ปราบนันโทปนันทนาคราช ฤทธิ์
25_0024
image
11. กำราบเจ้าลัทธิ ศรัทธา
25_0024
image
12. ดัดนิสัยตระหนี่โกสิยเศรษฐี ทาน
23_0116
image
13. ฉุดภิกษุทุศีลออกจากที่ประชุมสงฆ์ ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
image
14. อาสาทำปาฏิหาริย์แทนพระพุทธเจ้า ฤทธิ์
01_0005
image
15. พระมหาโมคัลลานะเปล่งสีหนาทขอพลิกแผ่นดิน ฤทธิ์
16_0636
image
16. เห็นเปรต กรรม, ภพ
26_0001
image
17. เหตุแห่งการท่องเทวโลก บุญ-บาป, กรรม
26_0114
image
18. บุพกรรมของเปรต ๔ ตน กรรม
12_0221
image
19. การเปรียบตนกับผู้อื่น การขัดเกลาและละกิเลส
18_0326
image
20. อวัสสุตปริยายและอนวัสสุตปริยาย ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร, ผัสสายตนะ
16_0686
image
21. ดุษณีภาพอันประเสริฐ สมาธิ
24_0084
image
22. การพยากรณ์อรหัตตผล การบรรลุธรรม
18_0515
image
23. ปัญหาเรื่องฌาน สมาธิ
18_0524
image
24. การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ศรัทธา, อานิสงส์
19_1498
image
25. ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงสุขคติ ศรัทธา
18_0788
image
26. ตอบคำถามวัจฉโคตรปริพาชก ทิฏฐิ
22_0305
image
27. เหตุแห่งการหยั่งรู้ว่าตนเป็นพระโสดาบัน ปกิณกธรรม
23_0053
image
28. เหตุแห่งการหยั่งรู้ว่าตนมีอุปาทานขันธ์เหลือ การบรรลุธรรม
26_0400
image
29. คาถาสุภาษิตของพระมหาโมคคัลลานเถระ ศรัทธา
19_0420
image
30. หายอาพาธด้วยโพชฌงค์ ๗ โพชฌงค์
25_0384
image
31. โกกาลิกภิกษุอาฆาตพระอัครสาวก กรรม
16_0691
image
32. ผ่องใสด้วยธรรมีกถา ความเพียร
25_0093
image
33. เห็นยักษ์ตีศีรษะพระสารีบุตรเถระ ฤทธิ์
15_0754
image
34. พระวังคีสะสรรเสริญพระโมคคัลลานะ ศรัทธา
20_0146
image
35. ถึงความเป็นเอตทัคคะ ศรัทธา, ความเป็นเลิศ
image
36. พระมหาโมคคัลลานะปรินิพพาน บุพกรรม
19_0741
image
37. การมีธรรมเป็นเกาะ เป็นที่พึ่ง ความเพียร
image
38. บทส่งท้าย