Main navigation

มหาเถรธรรม

52256 รายการ

ในสมัยพุทธกาล มีพระมหาเถระมากมาย ผู้เพียบพร้อมด้วยธรรม และคุณวิเศษ เป็นเลิศด้านต่างๆ ได้ทำการสงเคราะห์โลกให้พ้นทุกข์โดยธรรม การได้ฟังธรรมของพระอรหันต์เป็นมงคล
การปฏิบัติตามธรรมของพระอรหันต์ยิ่งเป็นมงคลแก่ชีวิตจิตใจ จึงควรที่สาธุชนผู้ปรารถนามงคล ใคร่ในความเจริญ จะฟังธรรม ปฏิปทา และบุพพกรรมที่ทำให้ท่านเหล่านั้นสำเร็จอรหันต์ ทรงคุณวิเศษอันเลิศ และเกื้อกูลมหาชนให้พ้นทุกข์ได้มากมาย

มูลนิธิอุทยานธรรม จึงได้รวบรวม “มหาเถรธรรม” ขึ้น เพื่อสร้างมหาเถระรุ่นใหม่สืบพระศาสนา และเพื่อสงเคราะห์ชนทั้งหลาย ให้พ้นทุกข์ตามกำลังบุญบารมีที่อบรมกันดีแล้ว

ขอเชิญรับฟังได้ ณ บัดนี้

 

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ข้อที่ ชุดที่ สารบัญเรื่อง ว่าด้วย องค์ธรรมหลัก
image
1. บทนำ มหาเถรธรรม
19_1369
image
2. โลมสกังภิยสูตร วิหารธรรมของพระเสขะ ต่างกับของพระพุทธองค์ อานาปานัสสติ
13_0630
image
3. โฆฏมุขสูตร โฆฏมุขพราหมณ์ ศรัทธา
image
4. รถวินีตสูตร ราชรถ ๗ ผลัด
image
5. อานันทสูตร ปัจจัยให้มีและไม่ให้มีตัณหามานะทิฏฐิ
22_0317
image
6. มหาจุนทสูตร ข้อควรศึกษาของผู้เจริญฌานและประกอบธรรม ปฏิปทา
24_0024
image
7. มหาจุนทสูตร ผู้ถูกโลภะครอบงำและไม่ถูกโลภะครอบงำ การขัดเกลาและละกิเลส
24_0085
image
8. กัตถีสูตร ภิกษุละธรรม ๑๐ ประการจักถึงความเจริญงอกงามในธรรมวินัย การขัดเกลาและละกิเลส
image
9. คิลานสูตรที่ ๓ พระผู้มีพระภาคหายประชวรด้วยโพชฌงค์ ๗
18_0541
image
10. อิสิทัตตสูตร ๑ ความต่างแห่งธาตุ ธาตุ
18_0546
image
11. อิสิทัตตสูตร ๒ การเกิดและไม่เกิดของสักกายทิฏฐิ ทิฏฐิ
22_0050
image
12. นารทสูตร พระนารทเถระ สัจธรรม
image
13. รัฐปาลสูตร ว่าด้วยพระรัฐปาละ
19_0458
image
14. อุทายิสูตร พระผู้มีพระภาครับรองมรรคที่พระอุทายีได้แล้ว ศรัทธา
19_0781
image
15. ปเทสสูตร บุคคลจะชื่อว่าเป็นพระเสขะ มหาสติ
19_0783
image
16. สมัตตสูตร บุคคลจะชื่อว่าเป็นพระอเสขะ มหาสติ
image
17. อนุรุทธสูตร เจโตวิมุติที่หาประมาณมิได้ และเจโตวิมุติที่เป็นมหัคคตะ
22_0331
image
18. จิตตหัตถิสาริปุตตสูตร ภัยแห่งความคลุกคลีด้วยหมู่ การขัดเกลาและละกิเลส
15_0727
image
19. นิกขันตสูตร ผู้ออกบวช การขัดเกลาและละกิเลส
15_0730
image
20. อรติสูตร ความไม่ยินดี การขัดเกลาและละกิเลส
15_0733
image
21. เปสลาติมัญญนาสูตร การนึกดูหมิ่นภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก การขัดเกลาและละกิเลส