Main navigation

ธรรมอันลึกซึ้ง

50224 รายการ

พระมหากัจจายนะ เป็นหนึ่งในพระอรหันต์ผู้เป็นที่รักและเคารพมากที่สุด ทั้งในสมัยพุทธกาล และปัจจุบัน ท่านบรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ครั้งแรก  ด้วยลักษณะอันงามสง่า จริยวัตรงดงาม อัธยาศัยกว้างขวาง ปัญญาดี จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้วยแสดงธรรมย่อให้พิสดาร ลึกซึ้ง  ทำให้ท่านมีสานุศิษย์ มากมาย เฝ้าเรียนธรรม ปฏิบัติธรรมด้วย  แม้เมื่อท่านปรินิพพานไปแล้ว ผองชนหลายประเทศก็ยังกราบไหว้บูชาท่านเป็นแบบอย่างที่ดีงามจนถึงทุกวันนี้

มูลนิธิอุทยานธรรมจึงได้รวบรวม ธรรมคำสอนของพระมหากัจจายนะชุด “ธรรมอันลึกซึ้ง”  มาเป็น ธรรมานุศาสตร์ ให้กัลยาณชนทั้งหลายได้ศึกษา และปฏิบัติตาม เพื่อความเจริญในธรรม และได้สภาวะจิตดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ข้อที่ ชุดที่ สารบัญเรื่อง ว่าด้วย องค์ธรรมหลัก
image
1. บทนำ
image
2. ประวัติพระมหากัจจายนะเถระ บุพกรรม, ประวัติพระสาวก
20_0282
image
3. สมจิตตวรรค สูตรที่ ๖ เหตุปัจจัยแห่งการวิวาท ทะเลาะวิวาท, มูลเหตุ
20_0283
image
4. สมจิตตวรรค สูตรที่ ๗ ภูมิคนแก่และภูมิคนหนุ่ม ปกิณกธรรม
13_0464
image
5. มธุรสูตร ปัญหาว่าด้วยวรรณะ ๔ ปกิณกธรรม
18_0205
image
6. โลหิจจสูตร ผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้ว ศีลสังวร-อินทรีย์สังวร, ชั้นวรรณะ
24_0026
image
7. กาลีสูตร ความสงบแห่งหทัย ปล่อยวาง, สมาบัติ
18_0201
image
8. หาลิททกานิสูตร ความบังเกิดขึ้นแห่งความแตกต่างของเวทนา เวทนา, ผัสสายตนะ
17_0011
image
9. หลิททิกานิสูตรที่ ๑ ลักษณะมุนี ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
17_0025
image
10. หลิททิกานิสูตรที่ ๒ ผู้สำเร็จล่วงส่วน ขันธ์ ๕ - อุปาทานขันธ์ ๕
24_0161
image
11. อธรรมสูตรที่ ๒ ธรรมที่บุคคลควรทราบ กุศล-อกุศล
12_0243
image
12. มธุปิณฑิกสูตร ธรรมบรรยายที่ไพเราะ เวทนา, ผัสสายตนะ
14_0638
image
13. อุทเทสวิภังคสูตร อุทเทสและวิภังค์ การบรรลุธรรม
14_0548
image
14. มหากัจจานภัทเทกรัตตสูตร ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ เร่งความเพียร
22_0299
image
15. สมยสูตรที่ ๒ สมัยที่ควรพบผู้เจริญภาวนา การภาวนา
22_0297
image
16. กัจจานสูตร อนุสติสำหรับพระอริยสาวก อนุสสติ
26_0366
image
17. มหากัจจายนเถรคาถา คาถาสุภาษิตของพระมหากัจจายนเถระ ข้อพึงศีกษา-ประพฤติ-ปฏิบัติของสงฆ์
33_0121
image
18. มหากัจจายนเถราปทาน บุพจริยาของพระมหากัจจายนเถระ บุพกรรม
32_0035
image
19. มหากัจจายนเถราปทาน ผลแห่งการทาทองพระเจดีย์ บุพกรรม
image
20. บทส่งท้าย