Main navigation

กีดกันอกุศลด้วยความละอาย

เหตุการณ์
พระปิโลติกะเถระผู้ต้องการจะสึก จับผ้าเก่าไว้เป็นอารมณ์ โอวาทตนเองว่า เจ้าผู้ไม่มีหิริ หมดยางอาย เมื่อพระปิโลติกะเถระโอวาทตนอยู่ จิตก็ผ่องใส ห้ามตนได้ ๒-๓ วัน ก็บรรลุอรหัตตผล

พระศาสดาได้ตรัสถึงการบรรลุอรหัตผลของท่านปิโลติกะว่าดังนี้

บุรุษผู้ข้ามอกุศลวิตกด้วยหิริได้ น้อยคนจะมีในโลก บุคคลใดกำจัดความหลับ ตื่นอยู่ เหมือนม้าดีหลบแส้ไม่ให้ถูกตน บุคคลนั้นหาได้ยาก ท่านทั้งหลายจงมีความเพียร มีความสลดใจ เหมือนม้าดีถูกเขาตีด้วยแส้แล้ว มีความบากบั่น ฉะนั้น

ท่านทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา ศีล วิริยะ สมาธิ และด้วยคุณเครื่องวินิจฉัยธรรม มีวิชชาและจรณะถึงพร้อม มีสติมั่นคง จักละทุกข์อันมีประมาณไม่น้อยนี้ได้

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้คาถาธรรมบท ทัณฑวรรค
อรรถกถาเรื่อง พระปิโลติกเถระ

อ้างอิง
คาถาธรรมบท ทัณฑวรรค พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๒๐ หน้า ๒๔ และอรรถกถาเรื่อง พระปิโลติกเถระ
ลำดับที่
23

สถานที่

วิหารเชตวัน

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ