อัสสุสูตร

ว่าด้วย
เปรียบน้ำตากับน้ำในมหาสมุทร
เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย เรื่องการกำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายของสงสาร โดยทรงเปรียบเทียบน้ำตากับน้ำในมหาสมุทร

น้ำตาที่หลั่งไหลของบุคคลผู้ท่องเที่ยวไปมา คร่ำครวญร้องไห้อยู่ เพราะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจ และต้องพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ ตลอดกาลนานนี้ เมื่อเปรียบเทียบแล้วยังมีปริมาณมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔

เพราะสงสารนี้ไม่สามารถกำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้ยังมีอวิชชาและตัณหา ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ ย่อมได้เสวยทุกข์ตลอดกาลนาน

ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ พอเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกำหนัด พอเพื่อจะหลุดพ้น

 

อ่าน อัสสุสูตร

อ้างอิง
อัสสุสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่ม ๑๖ ข้อที่ ๔๒๕-๔๒๖ หน้า ๑๗๘-๑๗๙
ลำดับที่
4

สถานที่

วิหารเชตวัน

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม