ขีรสูตร

ว่าด้วย
เปรียบน้ำนมกับน้ำในมหาสมุทร
เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย เรื่องการกำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายของสงสาร โดยทรงเปรียบเทียบน้ำนมกับน้ำในมหาสมุทร

น้ำนมมารดาที่บุคคลผู้ท่องเที่ยวไปมาดื่มแล้วตลอดกาลนานนี้ เมื่อเปรียบเทียบแล้วมีปริมาณมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔

เพราะสงสารนี้ไม่สามารถกำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้ยังมีอวิชชาและตัณหา ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ ย่อมได้เสวยทุกข์ตลอดกาลนาน

ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ พอเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกำหนัด พอเพื่อจะหลุดพ้น

 

อ่าน ขีรสูตร

อ้างอิง
ขีรสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๖ ข้อที่ ๔๒๗-๔๒๘ หน้า ๑๗๙
ลำดับที่
5

สถานที่

วิหารเชตวัน

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม