สาวกสูตร

ว่าด้วย
ความยาวนานแห่งสงสาร
เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเทียบจำนวนกัปที่ผ่านไปแล้วว่ามีมาก เป็นการยากที่จะนับได้

พระพุทธเจ้าอุปมากัปว่า

กัปทั้งหลายที่ผ่านไปแล้ว มีมาก เป็นการยากที่จะนับว่าเป็นกี่กัป เปรียบเหมือนสาวก ๔ รูป มีอายุ ๑๐๐ ปี แม้ท่านเหล่านั้นจะสามารถระลึกถอยหลังไปได้วันละแสนกัป แต่ก็ยังมีกัปที่ท่านเหล่านั้นระลึกไม่ถึง

เพราะสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้น เบื้องปลายไม่ได้ เหล่าสัตว์ผู้ยังมีอวิชชาและตัณหา ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ ย่อมได้เสวยทุกข์ตลอดกาลนาน

ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ พอเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกำหนัด พอเพื่อจะหลุดพ้น

 

อ่าน สาวกสูตร

อ้างอิง
สาวกสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๖ ข้อที่ ๔๓๓-๔๓๔ หน้า ๑๘๑-๑๘๒
ลำดับที่
6

สถานที่

วิหารเชตวัน

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม