ทัณฑสูตร

ว่าด้วย
ผู้ท่องเที่ยวไปในโลกเพราะไม่เห็นอริยสัจ
เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผู้ที่ยังท่องเที่ยวไปในโลกเป็นเพราะไม่เห็นอริยสัจ ๔

สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีนิวรณ์ คือ อวิชชาและตัณหาเป็นเครื่องประกอบ ยังต้องท่องเที่ยวไปมาอยู่ระหว่างโลกและปรโลกเพราะไม่เห็นในอริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

บุคคลพึงทำความเพียร เพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

 

อ่าน ทัณฑสูตร

อ้างอิง
ทัณฑสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๙ ทัณฑสูตร ข้อที่ ๑๗๑๖ หน้า ๔๓๕
ลำดับที่
27

สถานที่

ไม่ระบุ

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม