วัชชีสูตรที่ ๑

ว่าด้วย
การตรัสรู้และไม่ตรัสรู้อริยสัจ ๔
เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงเหตุแห่งการท่องเที่ยวไปยังสังสารวัฏตลอดกาลนาน

เพราะไม่ได้ตรัสรู้ ไม่เห็นตามความเป็นจริง ในอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา จึงยังต้องท่องเที่ยวไปยังสังสารวัฏนี้ ตลอดกาลนาน

เพราะตรัสรู้แล้ว เห็นตามความเป็นจริงแล้ว ในอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ตัณหาในภพขาดสูญแล้ว ตัณหาที่จะนำไปสู่ภพสิ้นแล้ว มูลแห่งทุกข์ตัดขาดแล้ว ภพใหม่ไม่มี
 

อ่าน วัชชีสูตรที่ ๑

อ้างอิง
วัชชีสูตรที่ ๑ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๙ ข้อที่ ๑๖๙๙ หน้า ๔๒๘
ลำดับที่
28

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระธรรม

ธรรมปฏิบัติ

พระธรรม

วิเวก

พระธรรม

ธรรมวิภังค์

พระธรรม

เวทัลลธรรม

พระธรรม

อานุภาพกรรม

พระธรรม

สุคติ สุคโต

พระธรรม

ฆราวาสธรรม