Main navigation
เจตนา
Share:

เจตนา มีในสมัยนั้น เป็นไฉน

การคิด กิริยาที่คิด ความคิด อันเกิดแต่สัมผัสแห่งมโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้นอันใด  นี้ชื่อว่า เจตนา มีในสมัยนั้น.

 
 
อ้างอิง:  
ธรรมสังคณี พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๔ ข้อที่ ๒๐ หน้า ๒๙
 

คำต่อไป