Main navigation
จิตเบา
Share:

จิตตลหุตา มีในสมัยนั้น เป็นไฉน?

ความเบา ความรวดเร็ว ความไม่เชื่องช้า ความไม่กระด้าง แห่งวิญญาณขันธ์ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อว่า จิตตลหุตา มีในสมัยนั้น

 

อ้างอิง:
ธรรมสังคณี พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๔ ข้อที่ ๕๘ หน้า ๓๕

คำต่อไป