Main navigation
จิตตสังขาร
Share:

(๑) มโนสัญญาเจตนา เป็นจิตตสังขาร สังขารเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัย

(๒) สัญญาและเวทนา เป็นจิตตสังขาร เพราะสัญญาและเวทนาเป็นธรรมมีในจิต เนื่องด้วยจิต ฉะนั้นสัญญาและเวทนา จึงเป็นจิตตสังขาร

(๓) บุคคลย่อมปรุงแต่งมโนสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้าง

หรือบุคคลอื่นย่อมปรุงแต่งมโนสังขารของบุคคลนั้น อันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นบ้าง

หรือบุคคลรู้สึกตัวย่อมปรุงแต่งมโนสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นบ้าง
            

 
อ้างอิง :  
(๑) ปัจจยาการวิภังค์ พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๕ ข้อที่ ๒๕๗ หน้า ๑๓๒
(๒) จูฬเวทัลลสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๐๙ หน้า ๓๙๐
(๓) สัญเจตนิยวรรค พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๒๑ ข้อที่ ๑๗๑ หน้า ๑๕๔

คำต่อไป