Main navigation
จักษุ ๓
Share:

จักษุ ๓ อย่างนี้ ๓ คือ

มังสจักษุ ๑
ทิพยจักษุ ๑
ปัญญาจักษุ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ๓ อย่างนี้แล ฯ

ความบังเกิดขึ้นแห่งมังสจักษุเป็นทางแห่งทิพยจักษุ เมื่อใดญาณบังเกิดขึ้นแล้ว เมื่อนั้น บุคคลย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะการได้เฉพาะซึ่งปัญญาจักษุอันยอดเยี่ยม

 

 

อ้างอิง:
จักขุสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๒๓๙ หน้า ๒๐๕-๒๐๖

คำต่อไป