Main navigation
ทำให้มาก
Share:

คำว่า ทำให้มาก ความว่า ทำให้มากอย่างไร

- นึกถึงอยู่ชื่อว่าทำให้มาก
- รู้อยู่ชื่อว่าทำให้มาก
- เห็นอยู่ชื่อว่าทำให้มาก
- พิจารณาอยู่ชื่อว่าทำให้มาก
- อธิษฐานจิตอยู่ชื่อว่าทำให้มาก
- น้อมจิตไปด้วยศรัทธาชื่อว่าทำให้มาก
- ประคองความเพียรไว้ชื่อว่าทำให้มาก
- ตั้งสติไว้มั่นชื่อว่าทำให้มาก
- ตั้งจิตไว้อยู่ชื่อว่าทำให้มาก
- ทราบชัดด้วยปัญญาชื่อว่าทำให้มาก
- รู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งอยู่ชื่อว่าทำให้มาก
- กำหนดรู้ซึ่งธรรมที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่าทำให้มาก
- ละธรรมที่ควรละชื่อว่าทำให้มาก
-  เจริญธรรมที่ควรเจริญชื่อว่าทำให้มาก
- ทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่าทำให้มาก

 
อ้างอิง: 
ยุคนัทธกถา พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๑ ข้อที่ ๕๓๕ หน้า ๒๔๖

คำต่อไป