Main navigation
ทิฏฐาสวะ
Share:

(๑) ทิฏฐาสวะ เป็น ๑ ใน อาสวะ ๔ คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐาสวะ อวิชชาสวะ

ทิฏฐาสวะ เป็นไฉน?

- ความเห็นว่า โลกเที่ยงก็ดี ว่าโลกไม่เที่ยงก็ดี
- ว่าโลกมีที่สุดก็ดี ว่าโลกไม่มีที่สุดก็ดี
- ว่าชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้นก็ดี
- ว่าชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่นก็ดี
- ว่าสัตว์ยังเป็นอยู่เบื้องหน้า แต่มรณะก็ดี
- ว่าสัตว์ไม่เป็นอยู่เบื้องหน้าแต่มรณะก็ดี
- ว่าสัตว์ยังเป็นอยู่ก็มีไม่เป็นอยู่ก็มี เบื้องหน้าแต่มรณะก็ดี
- ว่าสัตว์ยังเป็นอยู่ก็ไม่ใช่ไม่เป็นอยู่ก็ไม่ใช่เบื้องหน้าแต่มรณะก็ดี

ทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิ ป่าชัฏคือทิฏฐิ กันดารคือทิฏฐิ ความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแห่งทิฏฐิ สัญโญชน์คือทิฏฐิ ความยึดถือ ความยึดมั่น ความตั้งมั่น ความถือผิด ทางชั่ว ทางผิด ภาวะที่ผิด ลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ การถือโดยวิปลาส มีลักษณะเช่นว่านี้ อันใด นี้เรียกว่า ทิฏฐาสวะ

มิจฉาทิฏฐิ แม้ทั้งหมด จัดเป็นทิฏฐาสวะ.
           

อ้างอิง:
(๑) อาสวโคจฉกะ พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๔ ข้อที่ ๗๑๑ หน้า ๒๕๐

คำต่อไป