Main navigation
ทิฏฐิโยคะ
Share:

(๑) ทิฏฐิโยคะ เป็น ๑ ในโยคะ ๔ ประการ คือ

-  กามโยคะ ๑
-  ภวโยคะ ๑
-  ทิฏฐิโยคะ ๑
-  อวิชชาโยคะ ๑

ทิฏฐิโยคะ คือ ความไม่รู้ชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฐิทั้งหลาย ตามความเป็นจริง

เมื่อไม่รู้ชัดซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งทิฐิทั้งหลาย ตามความเป็นจริง ความกำหนัด ความเพลิดเพลิน ความเยื่อใย ความหมกมุ่น ความกระหาย ความเร่าร้อน ความหยั่งลงในทิฏฐิ และความทะยานอยากเพราทิฎฐิในทิฏฐิทั้งหลาย ย่อมเกิดขึ้น นี้เรียกว่าทิฏฐิโยคะ

สัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยกามโยคะ ภวโยคะ ทิฏฐิโยคะ และอวิชชาโยคะ ย่อมเป็นผู้มีปรกติถึงชาติและมรณะ ไปสู่สงสาร

ส่วนสัตว์เหล่าใด กำหนดรู้กามทั้งหลายและภวโยคะโดยประการทั้งปวง ถอนขึ้นซึ่งทิฏฐิโยคะ และสำรอกอวิชชาเสียได้ สัตว์เหล่านั้นแล เป็นผู้พรากจากโยคะทั้งปวง เป็นมุนีผู้ล่วงพ้นโยคะเสียได้ 

 

อ้างอิง:
(๑) โยคะสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๒๑ ข้อที่ (๑๐) หน้าที่ ๑๐-๑๓

 

คำต่อไป