Main navigation
โทสาคติ
Share:

(๑) โทสาคติ เป็น ๑ ใน อคติ ๔

(๒) คำว่า ไม่พึงถึงโทสาคติ นั้น ความว่า เมื่อถึงโทสาคติ ถึงอย่างไร

ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ ผูกอาฆาตว่า

ผู้นี้ได้ก่อความพินาศแก่เราแล้ว
ผู้นี้กำลังก่อความพินาศแก่เรา
ผู้นี้จักก่อความพินาศแก่เรา
ผู้นี้ได้ก่อความพินาศแก่เราผู้เป็นที่รักที่พอใจ
ผู้นี้กำลังก่อความพินาศแก่เราผู้เป็นที่รักที่พอใจ

ผูกอาฆาตว่า

ผู้นี้จักก่อความพินาศแก่เราผู้เป็นที่รักที่พอใจ
ผู้นี้ได้ก่อประโยชน์แก่เราผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจ
ผู้นี้กำลังก่อประโยชน์แก่เราผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจ
ผู้นี้จักก่อประโยชน์แก่เราผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจ

ภิกษุนั้นอาฆาต ปองร้าย ขุ่นเคือง อันความโกรธครอบงำเพราะอาฆาตวัตถุ ๙ อย่างนี้

จึงแสดงอธรรมว่าธรรม แสดงธรรมว่าอธรรม

แสดงอวินัยว่าวินัย แสดงวินัยว่าอวินัย

แสดงสิ่งที่พระตถาคตไม่ได้ตรัสภาษิต ว่าพระตถาคตตรัสภาษิตแล้ว

แสดงสิ่งที่พระตถาคตตรัสภาษิตแล้ว ว่าพระตถาคตไม่ได้ตรัสภาษิต

แสดงสิ่งที่พระตถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมา ว่าพระตถาคตทรงประพฤติมาแล้ว

แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงประพฤติมาแล้ว ว่าพระตถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมา

แสดงสิ่งที่พระตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติว่าพระตถาคตทรงบัญญัติแล้ว

แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติแล้ว ว่าพระตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติ

แสดงอนาบัติว่าอาบัติ แสดงอาบัติว่าอนาบัติ

แสดงอาบัติเบาว่าอาบัติหนัก แสดงอาบัติหนักว่าอาบัติเบา

แสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าอาบัติไม่มีส่วนเหลือ

แสดงอาบัติไม่มีส่วนเหลือว่าอาบัติมีส่วนเหลือ

แสดงอาบัติชั่วหยาบว่าอาบัติไม่ชั่วหยาบ

แสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าอาบัติชั่วหยาบ

ภิกษุผู้ถึงโทสาคติเพราะวัตถุ ๑๘ อย่างนี้ ย่อมปฏิบัติเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนหมู่มาก เพื่อความไม่เป็นสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่อความพินาศแก่ชนหมู่มาก เพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์

ภิกษุผู้ถึงโทสาคติเพราะวัตถุ ๑๘ อย่างนี้ ย่อมบริหารตนให้ถูกขุดถูกกำจัด เป็นผู้ประกอบด้วยโทษ อันวิญญูชนพึงติเตียน และย่อมประสพบาปมิใช่บุญมาก

ภิกษุเมื่อถึงโทสาคติ ย่อมถึงอย่างนี้

 

อ้างอิง
(๑) อคติสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๒๑ ข้อที่ ๑๙ หน้า ๑๘
(๒) ปริวาร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๘ ข้อที่ ๑๐๙๙ หน้า ๓๗๗-๓๗๘

 

คำต่อไป