โกกนุทสูตร

ว่าด้วย
ปัญหาที่ไม่ทรงพยากรณ์
เหตุการณ์
ท่านพระอานนท์ อยู่ที่ตโปทาราม ใกล้พระนครราชคฤห์ โกกนุทปริพาชกถามความเห็นพระอานนท์ในทิฏฐิต่าง ๆ

คำถามของโกกนุทปริพาชก

โลกเที่ยง สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าหรือ
โลกไม่เที่ยง สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าหรือ
โลกมีที่สุด สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าหรือ
โลกไม่มีที่สุด สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าหรือ
ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าหรือ
ชีพอย่างหนึ่ง สรีระก็อย่างหนึ่ง สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าหรือ
สัตว์เมื่อตายแล้วย่อมเป็นอีก สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าหรือ
สัตว์เมื่อตายแล้วย่อมไม่เป็นอีก สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าหรือ
สัตว์เมื่อตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มี ย่อมไม่เป็นอีกก็มี สิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าหรือ
สัตว์เมื่อตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หามิได้ ย่อมไม่เป็นอีกก็หามิได้ สิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่าหรือ

พระอานนท์ตอบทุกคำถามของโกกนุทปริพาชกว่า ท่านมิได้มีความเห็นอย่างนั้น

โกกนุทปริพาชกจึงกล่าวว่าเพราะพระอานนท์ไม่รู้ ไม่เห็นจึงตอบเช่นนั้น

พระอานนท์ตอบว่า ท่านไม่รู้ ไม่เห็นหามิได้ ท่านรู้อยู่ เห็นอยู่ แล้วกล่าวว่า

ทุกความเชื่อเป็นทิฏฐิอย่างหนึ่ง

ทิฐิก็ดี เหตุที่ตั้งทิฐิก็ดี ที่ตั้งมั่นแห่งทิฐิก็ดี  ที่ตั้งขึ้นโดยรอบแห่งทิฐิก็ดี ความเพิกถอนทิฐิก็ดี มีประมาณเท่าใด ท่านพระอานนท์ย่อมรู้ ย่อมเห็นทิฐิ เป็นต้น นั้น มีประมาณเท่านั้น

เพราะรู้ทิฐิ เป็นต้น นั้น จึงกล่าวว่า รู้อยู่
ท่านเห็นทิฐิ เป็นต้น นั้น จึงกล่าวว่า เห็นอยู่
จะกล่าวว่าท่านไม่รู้ ไม่เห็นอย่างไรได้  ท่านรู้อยู่ เห็นอยู่

 

อ่าน โกกนุทสูตร

 

อ้างอิง
โกกนุทสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๔ ข้อที่ ๙๖ หน้า ๑๖๗-๑๖๙
ชุดที่
ลำดับที่
6

สถานการณ์

การตอบปัญหาธรรม

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ