โลกกามคุณสูตรที่ 1

ว่าด้วย
โลกในวินัยของพระอริยะ
เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยย่อให้แก่ภิกษุทั้งหลายว่า เรามิได้กล่าวว่า ที่สุดของโลกอันบุคคลพึงรู้ พึงเห็น พึงถึงด้วยการไป และเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้ว ย่อมไม่กล่าวการกระทำที่สุดทุกข์ ภิกษุทั้งหลายไม่เข้าใจ จึงไปหาพระอานนท์ให้อธิบายให้ฟัง

พระอานนท์กล่าวว่า

บุคคลย่อมมีความสำคัญในโลกว่าโลก ถือว่าโลก ด้วยธรรมอันใด ธรรมนี้เรียกว่าโลกในวินัยของพระอริยะ

บุคคลมีความสำคัญในโลกว่าโลก ถือว่าโลก ด้วยจักษุ ด้วยหู ด้วยจมูก ด้วยลิ้น ด้วยกาย  ด้วยใจ

 

อ่าน โลกกามคุณสูตรที่ ๑

อ้างอิง
โลกกามคุณสูตรที่ ๑ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่ม ๑๘ ข้อที่ ๑๖๙-๑๗๒ หน้า ๙๖-๙๙
ชุดที่
ลำดับที่
18

สถานที่

ไม่ระบุ

สถานการณ์

การตอบปัญหาธรรม

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ