โลกกามคุณสูตรที่ 2

ว่าด้วย
ความดับแห่งอายตนะ ๖
เหตุการณ์
พระอานนท์แสดงธรรมโดยพิสดารแก่ภิกษุทั้งหลายเรื่องความดับแห่งอายตนะ

ความดับแห่งอายตนะ ๖ 

จักษุดับ ณ ที่ใด รูปสัญญาก็สิ้นไป ณ ที่นั้น
หูดับ ณ ที่ใด สัททสัญญาก็สิ้นไป ณ ที่นั้น
จมูกดับ ณ ที่ใด คันธสัญญาก็สิ้นไป ณ ที่นั้น
ลิ้นดับไป ณ ที่ใด รสสัญญาก็สิ้นไป ณ ที่นั้น
กายดับ ณ ที่ใด โผฏฐัพพสัญญาก็สิ้นไป ณ ที่นั้น
ใจดับ ณ ที่ใด ธรรมสัญญาก็สิ้นไป ณ ที่นั้น 

 

อ่าน โลกกามคุณสูตรที่ ๒

อ้างอิง
โลกกามคุณสูตรที่ 2 พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่ม ๑๘ ข้อที่ ๑๗๓-๑๗๖ หน้า ๙๙-๑๐๓
ชุดที่
ลำดับที่
19

สถานที่

ไม่ระบุ

สถานการณ์

การปฏิบัติธรรม

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ