เหมือนกังสดาลปากขาด

ว่าด้วย
พระโกณฑธานเถระ
เหตุการณ์
เทวดาชั้นดาวดึงส์ผู้หนึ่งทำให้ภิกษุสองรูปซึ่งกลมเกลียวกันแตกกันด้วยการเนรมิตตนเป็นหญิงสาวแล้วเดินตามภิกษุรูปหนึ่งออกมาจากพุ่มไม้ ทำให้ภิกษุผู้เป็นเพื่อนรังเกียจว่าภิกษุรูปนั้นมีศีลที่ถูกทำลายแล้ว แม้เมื่อเทวดารูปนั้นสารภาพความจริง ภิกษุสองรูปนั้นก็ไม่ได้สนิทกันเหมือนเมื่อก่อน เทวดานั้นต่อมาได้จุติไปในนรก แล้วได้มาเกิดเป็นภิกษุในกรุงสาวัตถี

พระโกณฑธานะตั้งแต่วันที่ท่านบวช รูปสตรีรูปหนึ่งเที่ยวไปกับพระเถระ พระเถระไม่เห็นรูปสตรีนั้น ส่วนมหาชนเห็น เพราะบุพกรรมของท่านในกาลก่อน ทำให้มหาชนไม่เลื่อมใส และเหล่าภิกษุขอคฤหัสถ์ให้ขับท่านออกจากวิหารเสีย

เมื่อพระศาสดาทรงทราบเรื่อง ทรงไตร่สวนทั้งสองฝ่าย ตรัสเล่าบุพกรรมและพระธรรมเทศนานี้ว่า

เธออย่าได้กล่าวคำหยาบกะใคร ๆ ชนเหล่าอื่นถูกเธอว่าแล้ว จะพึงตอบเธอ
เพราะการกล่าวแข่งขันกันให้เกิดทุกข์ อาชญาตอบพึงถูกต้องเธอ
ผิเธออาจยังตนไม่ให้หวั่นไหวได้ ดังกังสดาลที่ถูกกำจัดแล้วไซร้
เธอนั้นย่อมบรรลุพระนิพพาน การกล่าวแข่งขันกันย่อมไม่มีแก่เธอ

เมื่อทรงแสดงธรรมจบ พระโกณฑธานเถระบรรลุอรหัตตผล และชนเป็นอันมากบรรลุโสดปัตติผล เป็นต้นอ่าน พระโกณฑธานเถระ
อ่าน คาถาธรรมบท ทัณฑวรรค

 

อ้างอิง
พระโกณฑธานเถระ พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏฯ เล่มที่ ๔๒ หน้า ๗๖-๘๕
ลำดับที่
4

สถานที่

วิหารเชตวัน

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ