ผู้ทรงธรรม

ว่าด้วย
พระเอกุทานเถระ
เหตุการณ์
พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระขีณาสพเอกุทานเถระ ผู้ช่ำชองอุทานคาถาเดียว

พระเอกุทานเถระผู้อยู่ในราวไพรแห่งหนึ่งแต่องค์เดียว อุทานที่ท่านช่ำชองมีอุทานเดียวเท่านั้นว่า ความโศกทั้งหลาย ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคง ไม่ประมาท เป็นมุนี ศึกษาในทางแห่งโมนปฏิบัติ ผู้คงที่ ระงับแล้ว มีสติทุกเมื่อ

เทวดาทั้งหลายเมื่อได้ฟังก็ให้สาธุการด้วยเสียงอันดัง แต่กลับไม่สาธุการเมื่อภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกสวดธรรมและกล่าวธรรมอยู่

พระศาสดาเมื่อทรงทราบเรื่องได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า   

ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เรียกผู้เรียนมากหรือพูดมากว่า เป็นผู้ทรงธรรม ส่วนผู้ใดเรียนคาถาแม้คาถาเดียว แล้วแทงตลอดสัจจะทั้งหลาย ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรม

แล้วตรัสคาถาว่า

บุคคลไม่ชื่อว่าทรงธรรม เพราะเหตุที่พูดมาก ส่วนบุคคลใดฟังธรรมแม้นิดหน่อย แล้วเห็นธรรมด้วยนามกาย บุคคลใดไม่ประมาทธรรม บุคคลนั้นแล เป็นผู้ทรงธรรม

เมื่อจบธรรมเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผล มีโสดาปัตติผลเป็นต้น


อ่าน เอกุทานเถระ
อ่าน คาถาธรรมบท ธัมมัตตวรรค

 

อ้างอิง
พระเอกุทานเถระ พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏ เล่มที่ ๔๓ หน้า ๗๓-๗๕
ลำดับที่
8

สถานที่

วิหารเชตวัน

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ