ผู้เลือกเก็บดอกไม้

ว่าด้วย
ภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้ขวนขวายในปฐวีกถา
เหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคทรงปรารภภิกษุ ๕๐๐ รูป เมื่อทรงประทับอยู่ ณ นครสาวัตถี

ภิกษุ ๕๐๐ รูป เที่ยวจาริกไปในชนบทกับพระผู้มีพระภาคเจ้า มาถึงพระเชตวัน แล้วนั่งในหอฉันในเวลาเย็น เล่าถึงแผ่นดินในสถานที่ที่ตนไปว่า มีพื้นสม่ำเสมอบ้าง ไม่สม่ำเสมอบ้าง มีเปือกตมมาก มีกรวดมาก มีดินดำ มีดินแดง
           
พระศาสดาเสด็จมา ตรัสถามความแล้วทรงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่า นั่นชื่อว่าแผ่นดินภายนอก การทำบริกรรมในแผ่นดินภายในจึงจะควร

แล้วทรงภาษิต ๒ พระคาถานี้ว่า

ใครจักรู้ชัดซึ่งแผ่นดินนี้และยมโลก กับมนุษยโลกนี้ พร้อมทั้งเทวโลก ใครจักเลือกบทธรรมอันเราแสดงดีแล้ว เหมือนนายมาลาการผู้ฉลาดเลือกดอกไม้ ฉะนั้น

พระเสขะจักรู้ชัดแผ่นดินและยมโลก กับมนุษยโลกนี้ พร้อมทั้งเทวโลก พระเสขะจักเลือกบทธรรมอันเราแสดงดีแล้ว เหมือนนายมาลาการผู้ฉลาดเลือกดอกไม้ ฉะนั้น
           
ในเวลาจบเทศนา ภิกษุ ๕๐๐ รูป บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกัน


อ่าน ภิกษุ ๕๐๐ รูป ผู้ขวนขวายในปฐวีกถา
อ่าน คาถาธรรมบท ปุปผวรรค

อ้างอิง
ภิกษุ ๕๐๐ รูปผู้ขวนขวายในปฐวีกถา พระไตรปิฎก ฉบับมหามกุฏฯ เล่มที่ ๔๑ หน้า ๔-๗
ลำดับที่
23

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ