Main navigation
มนินทรีย์
Share:

มนินทรีย์ มีในสมัยนั้น เป็นไฉน  ?

จิต มโน มานัส หทัย  ปัณฑระ มโน มนายตนะ อินทรีย์คือ มโนวิญญาณ วิญญาณขันธ์ มโนวิญญาณธาตุที่สมกัน ในสมัยนั้นอันใด นี้ชื่อว่า มนินทรีย์ มีในสมัยนั้น.

 
อ้างอิง:
จิตตุปปาทกัณฑ์ พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๔ ข้อที่ ๓๒ หน้า ๓๐

คำต่อไป