Main navigation
กามอุปบัติ
Share:

(๑)  กามอุปบัติ ๓ อย่าง

๑. สัตว์ประเภทที่มีกามปรากฏมีอยู่ สัตว์เหล่านั้นเมื่อกามปรากฏแล้ว ย่อมยังอำนาจให้เป็นไปในกามทั้งหลายเช่นมนุษย์ เทพดาบางจำพวก และวินิบาตบางจำพวก

๒. สัตว์ประเภทที่นิรมิตกามได้มีอยู่ สัตว์เหล่านั้นนิรมิตแล้วๆ ย่อมยังอำนาจให้เป็นไปในกามทั้งหลาย เช่นเทพดาเหล่านิมมานรตี
            
๓. สัตว์ประเภทที่ผู้อื่นนิรมิตกามให้มีอยู่ สัตว์เหล่านั้น ย่อมยังอำนาจให้เป็นไปในกามที่ผู้อื่นนิรมิตให้แล้ว เช่นเทพดาเหล่าปรนิมมิตวสวตี


การเข้าถึงกาม ๓ อย่าง

เหล่าสัตว์ผู้มีกามอันปรากฏแล้ว ๑
เทวดาผู้ยินดีในกามที่ตนนิรมิตเอง ๑
เทวดาผู้ให้อำนาจเป็นไปในกามที่ผู้อื่นนิรมิตให้ ๑
 

 

อ้างอิง:
(๑)  ธรรมหมวด ๓ พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๑๑ ข้อที่ ๒๒๘ หน้า ๑๗๐-๑๗๑
(๒) อุปปัตติสูตร พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๒๗๕ หน้า ๒๓๖

คำต่อไป