Main navigation
กายเบา
Share:

กายลหุตา มีในสมัยนั้น เป็นไฉน?

ความเบา ความรวดเร็ว ความไม่เชื่องช้า ความไม่กระด้าง แห่งเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อว่า กายลหุตา มีในสมัยนั้น

 

อ้างอิง:
ธรรมสังคณี พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๔ ข้อที่ ๕๗ หน้า ๓๕

คำต่อไป