Main navigation
กายปัสสัทธิ
Share:

กายปัสสัทธิ มีในสมัยนั้น เป็นไฉน?

การสงบ การสงบระงับ กิริยาที่สงบระงับ ความสงบระงับแห่งเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อว่า กายปัสสัทธิ มีในสมัยนั้น

 

อ้างอิง:
ธรรมสังคณี พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๓๔ ข้อที่ ๕๕ หน้า ๓๔

คำต่อไป